Privacyverklaring Millennial Coach (AVG)

Millennial Coach

Jouw vertrouwen is mijn fundament.

Millennial Coach neemt privacy serieus. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming namens Millennial Coach, gevestigd te Zeewolde, is Manny Moerman. De gegevens die ik vraag heb ik nodig om het werk te kunnen doen tijdens en rondom de coachtrajecten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet leveren.

Het gaat bij personen om voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, werkgever en eventueel adres / provincie. Persoonsgegevens worden uiterlijk een maand na einde traject verwijderd, tenzij de gecoachte 1)  aangeeft dat ik gegevens mag bewaren voor nazorg en/of het toesturen van informatie over ontwikkelingen en aanbiedingen van Millennial Coach en welke dat zijn, of 2) opdrachtgever is (zie onder). Inhoudelijke gegevens die zijn gegenereerd gedurende een traject worden geschoond van persoonsgegevens (m.u.v. geboortejaar en geslacht) en 12 jaar bewaard voor (semi-) wetenschappelijk onderzoek. Millennial Coach registreert en bewaart geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst, gezondheid en politieke voorkeur of strafrechtelijke gegevens. Millennial Coach verkoopt geen persoons- en contactgegevens aan derden.

Van opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkingspartijen registreert en bewaart Millennial Coach bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, telefoonnummer(s), emailadres(sen), post- en/of vestigingsadres en betalingsgegevens. Deze blijven bewaard minimaal zolang de fiscus dat vereist. Dit is ook het geval als de gecoachte tevens opdrachtgever is. Millennial Coach houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij en heeft met haar leveranciers en partners verwerkersovereenkomsten gesloten. Millennial Coach beschermt jouw persoonlijke gegevens via actuele software, wachtwoorden en een beveiligde cloudopslag (Secure File Sync), waarbij de bestanden versleuteld worden opgeslagen in beveiligde, gecertificeerde datacenters in Nederland.


Millennial Coach neemt privacy serieus. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming namens Millennial Coach, gevestigd te Zeewolde, is Manny Moerman. De gegevens die ik vraag heb ik nodig om het werk te kunnen doen tijdens en rondom de coachtrajecten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet leveren.

Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens, en het recht je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Millennial Coach. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar privacy@millennialcoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op jouw verzoek. Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons.

Contact